Σχηματισμοι Διαγραμμάτων – Υποενότητα 3

Κλασσικοί Σχηματισμοί

Ένας διαγραμματικός σχηματισμός είναι ένα μοτίβο που μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί και κατηγοριοποιηθεί. Μελετώντας τους, μπορούμε να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα για την κατεύθυνση αλλά και το μέγεθος της μελλοντικής κίνησης της τιμής.

Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Σχηματισμοί αντιστροφής της τάσης (Reversal patterns).
 • Σχηματισμοί συνέχισης της τάσης (Continuation patterns).

Στη συνέχεια της παρουσίασης θα αναφερθούμε επιγραμματικά στους κυριότερους και πιο γνωστούς κλασσικούς σχηματισμούς.

Κλασσικοί Σχηματισμοί Αντιστροφής Τάσης

Κλασσικοί Σχηματισμοί Καθοδικής Αντιστροφής

 • Κεφάλι & Ώμοι (Head and Shoulders)
 • Τριπλή Κορυφή (Triple Top)
 • Διπλή Κορυφή (Double Top)
 • Στρογγυλή Κορυφή (Rounding Top)

Κλασσικοί Σχηματισμοί Ανοδικής Αντιστροφής

 • Ανεστραμμένο Κεφάλι & Ώμοι (Inverted Head and Shoulders)
 • Τριπλός Πάτος (Triple Bottom)
 • Διπλός Πάτος (Double Bottom)
 • Στρογγυλός Πάτος (Rounding Bottom)

Καθοδική Αντιστροφή – Κεφάλι & Ώμοι

Κεφάλι και Ωμοί

Σχηματίζεται σε ανοδική τάση και αποτελείται από μια σειρά τριών διαδοχικών κορυφών. Η δεύτερη κορυφή (κεφάλι) είναι πάντα υψηλότερη από την πρώτη (αριστερός ώμος) και την τρίτη (δεξιός ώμος). Η γραμμή που ενώνει τους δύο πάτους μεταξύ κεφαλιού και ώμων, ονομάζεται Γραμμή Λαιμού, καθοδική διάσπαση της οποίας ολοκληρώνει τον σχηματισμό.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ της υψηλότερης τιμής του κεφαλιού (Κ) και της γραμμής λαιμού. Έπειτα την αφαιρούμε από την τιμή διάσπασης της γραμμής λαιμού.

Καθοδική Αντιστροφή – Τριπλή Κορυφή

Τριπλή Κορυφή

Αποτελείται από τρεις διαδοχικές κορυφές και δημιουργείται στο τέλος μιας ανοδικής τάσης. Η τιμή κινείται μέσα σε δύο σαφώς ορισμένα επίπεδα, το ανώτερο (αντίσταση) και το κατώτερο (στήριξη).

Ολοκλήρωση του σχηματισμού έχουμε, με κλείσιμο κάτω από τη γραμμή που ενώνει τους δύο πάτους μεταξύ των κορυφών.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ του

υψηλότερου υψηλού του σχηματισμού (στο παράδειγμά μας η κορυφή Κ1) και του χαμηλότερου χαμηλού (Π2). Έπειτα την αφαιρούμε από το χαμηλότερο χαμηλό (Π2).

Καθοδική Αντιστροφή – Διπλή Κορυφή

Διπλή Κορυφή

Αποτελείται από δύο κορυφές ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλεται ένας πυθμένας. Μετά από ανοδική κίνηση και την δημιουργία νέων υψηλών, η αγορά υποχωρεί προσωρινά, στη συνέχεια επανέρχεται στα προηγούμενα υψηλά επίπεδα, αποτυγχάνοντας, όμως, να τα διασπάσει. Η τιμή υποχωρεί και πάλι και αφού διασπάσει τον προηγούμενο πυθμένα ολοκληρώνει τον σχηματισμό και συνεχίζει την πτωτική της πορεία.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την απόσταση (α) μεταξύ του υψηλότερου υψηλού του σχηματισμού (στο παράδειγμά μας η κορυφή Κ1) και του χαμηλού μεταξύ των δύο κορυφών. Έπειτα την αφαιρούμε από το χαμηλό.

Σημείωση: Κάποιοι αναλυτές χρησιμοποιούν την απόσταση ½*α για τον παραπάνω υπολογισμό.

Καθοδική Αντιστροφή – Στρογγυλή Κορυφή

Στρογγυλή Κορυφή

Η κίνηση χάνει σταδιακά την αρχική της δυναμική και εισέρχεται σε μια φάση ανοδικής συσσώρευσης. Στη συνέχεια η τάση εξασθενεί ακόμη περισσότερο και σταδιακά γίνεται καθοδική συσσώρευση, με αποτέλεσμα την αλλαγή της σε καθοδική τάση.

Ανοδική Αντιστροφή – Ανεστραμμένο Κεφάλι & Ώμοι

Ανεστραμμένο Κεφάλι & Ώμοι Σχηματίζεται μετά από μια καθοδική τάση και αποτελείται από μια σειρά τριών διαδοχικών πυθμένων. Ο δεύτερος πυθμένας είναι πάντα χαμηλότερος από τον πρώτο και τον τρίτο. Ο πρώτος ονομάζεται αριστερός ώμος, ο μεσαίος, κεφάλι και ο τρίτος, δεξής ώμος.Η γραμμή που ενώνει τις δύο κορυφές μεταξύ κεφαλιού και ώμων, ονομάζεται Γραμμή Λαιμού, ανοδική διάσπαση της οποίας ολοκληρώνει τον σχηματισμό.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ της χαμηλότερης τιμής του κεφαλιού (Κ) και της γραμμής λαιμού. Έπειτα την προσθέτουμε στην τιμή διάσπασης της γραμμής λαιμού.

Ανοδική Αντιστροφή – Τρεις Πυθμένες

Τρεις Πυθμένες

Αποτελείται από τρεις διαδοχικούς πυθμένες και δημιουργείται στο τέλος μιας καθοδικής τάσης. Η τιμή κινείται μέσα σε δύο σαφώς ορισμένα όρια, το ανώτερο (αντίσταση) και το κατώτερο (στήριξη). Ο σχηματισμός αυτός ολοκληρώνεται με την ανοδική διάσπαση της αντίστασης, μετά την οποία μια νέα ανοδική τάση ξεκινά.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ του

χαμηλότερου χαμηλού του σχηματισμού (στο παράδειγμά μας ο πάτος Π3) και του υψηλότερου υψηλού (Γ.Ε.). Έπειτα την προσθέτουμε στο υψηλότερο υψηλό (Γ.Ε.).

Ανοδική Αντιστροφή – Διπλός Πάτος

Διπλός Πάτος

Είναι σχηματισμός αντιστροφής που αποτελείται από δύο πυθμένες ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μία κορυφή.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την απόσταση (α) μεταξύ του χαμηλότερου χαμηλού του σχηματισμού (στο παράδειγμά μας ο πάτος Π1) και του υψηλού μεταξύ των δύο πάτων. Έπειτα την προσθέτουμε στο υψηλό.

Σημείωση: Κάποιοι αναλυτές χρησιμοποιούν την απόσταση ½*α για τον παραπάνω υπολογισμό.

Ανοδική Αντιστροφή – Στρογγυλός Πάτος

Στρογγυλός Πάτος

Η κίνηση χάνει σταδιακά την αρχική της δυναμική και εισέρχεται σε μια φάση καθοδικής συσσώρευσης. Στη συνέχεια η τάση εξασθενεί ακόμη περισσότερο και σταδιακά γίνεται ανοδική συσσώρευση, με αποτέλεσμα την αλλαγή της σε ανοδική.

Συνέχισης της Τάσης

 • Συμμετρικό Τρίγωνο (Symmetrical Triangle)
 • Ανοδικό Τρίγωνο (Ascending Triangle)
 • Καθοδικό Τρίγωνο (Descending Triangle)
 • Σημαία (Flag)
 • Pennant

Συνέχιση τάσης – Συμμετρικό Τρίγωνο

Συμμετρικό Τρίγωνο

Η αγορά σταματά “για μια ανάσα”, κινείται πλαγίως (συσσώρευση) και συνεχίζει στην αρχική της κατεύθυνση. Αποτελείται από δύο συγκλίνουσες γραμμές τάσης, οι οποίες τέμνονται και σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Εμφανίζεται τόσο σε ανοδική, όσο και σε καθοδική τάση.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και χαμηλότερου χαμηλού, του σχηματισμού.

σε ανοδική κίνηση, την προσθέτουμε στην τιμή κλεισίματος εκτός ορίων του σχηματισμού.

σε καθοδική τάση, την αφαιρούμε.

Συνέχιση τάσης – Ανοδικό Τρίγωνο

Aνοδικό Tρίγωνο

Αποτελείται από δύο συγκλίνουσες γραμμές τάσης, μια ανοδική και μια οριζόντια, αποτυπώνοντας έτσι την υπεροχή των αγοραστών, οι οποίοι ανοίγουν νέες θέσεις σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα τιμών. Ολοκληρώνεται με την διάσπασή του και την συνέχιση της προηγούμενης τάσης.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ της οριζόντιας γραμμής τάσης και του χαμηλότερου χαμηλού, του σχηματισμού. Έπειτα την προσθέτουμε στην πρώτη.

Συνέχιση τάσης – Καθοδικό Τρίγωνο

Καθοδικό Τρίγωνο

Αποτελείται από δύο συγκλίνουσες γραμμές τάσης, μια καθοδική και μια οριζόντια. Απεικονίζει την υπεροχή των πωλητών οι οποίοι εξέρχονται από την αγορά σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Ολοκληρώνεται με την διάσπασή του.

Υπολογισμός Τιμής Στόχου:

Μετράμε την κατακόρυφη απόσταση (α) μεταξύ της οριζόντιας γραμμής τάσης και του υψηλότερου υψηλού, του σχηματισμού. Έπειτα την αφαιρούμε από την πρώτη.

Συνέχιση τάσης – Σημαία, Pennant

Σημαία , Pennant

Έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους αφού εμφανίζονται στα ίδια σημεία (περίπου στο μέσον μιας κίνησης) παρέχοντας τις ίδιες ενδείξεις, για την εξέλιξη της τάσης. Είναι σχηματισμοί μικρής διάρκειας σε σχέση με τα τρίγωνα και εμφανίζονται μετά από έντονα ανοδική ή καθοδική κίνηση.

Σημαία: είναι μια μικρή συσσώρευση με κλίση αντίθετη από αυτή της κύριας τάσης και έχει δύο παράλληλα όρια.

Pennant: θυμίζει έντονα συμμετρικό τρίγωνο αφού είναι μία συσσώρευση με δύο συγκλίνουσες γραμμές τάσης, αλλά διαφέρει από το δεύτερο αφού έχει πολύ μικρότερη διάρκεια.

Συνέχιση τάσης – Σημαία

Συνέχιση τάσης – Pennant

Επίλογος

Η ολοκλήρωση των σχηματισμών μέσω των ανοδικών ή καθοδικών διασπάσεων, πρέπει να επιβεβαιώνονται από μία ή και περισσότερες συνθήκες. Το παραπάνω βοηθά να μειώσει τα μη έγκυρα σήματα γλιτώνοντάς μας από αποτυχημένα trades.

Συνηθισμένα φίλτρα που χρησιμοποιούνται είναι:

 • Η τιμή να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο διάσπασης για χ (χ=1,2,3,..n) περιόδους.
 • Η τιμή να κινηθεί πέραν του επιπέδου διάσπασης κατά ένα ελάχιστο ποσοστό.

Πριν επιλέξουμε το φίλτρο που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι, ότι κερδίζουμε σε “σιγουριά”, το χάνουμε σε χειρότερη τιμή εισόδου στη θέση.

Σχηματισμοι Διαγραμμάτων – Υποενότητα 3

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με τους φίλους σας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω
Open chat
Hello,
can we help you?