Εισαγωγή στην Τ.Α. – Υποενότητα 2

Είδη διαγραμμάτων

Τρία είναι τα βασικά είδη διαγραμμάτων και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα από τους επενδυτές:

 • Διάγραμμα Γραμμής (Line chart)
 • Διάγραμμα με Μπάρες (Bar chart)
 • Διάγραμμα Κεριών (Candlestick chart)

Παλαιότερα ήταν ευρέως διαδεδομένος και ένας άλλος τύπος γραφικής απεικόνισης γνωστός και ως Point and Figure. Σήμερα απαντάται ολοένα και πιο σπάνια.

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταβείτε σε αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE

Διαγράμματα Γραμμής, είναι ότι ακριβώς αφήνει το όνομά τους να εννοηθεί. Σχεδιάζονται απλώς με μία γραμμή που ενώνει τις τιμές κλεισίματος για οποιαδήποτε περίοδο μελετούμε, π.χ. ωριαίο, ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο διάγραμμα κ.τ.λ.

Τα Διαγράμματα Κεριών, είναι η Ιαπωνική έκδοση των διαγραμμάτων με μπάρες. Προσφέρουν τις ίδιες πληροφορίες με τα τελευταία, δηλαδή το εύρος της κίνησης της τιμής όπως επίσης το άνοιγμα αλλά και το κλείσιμο αυτής. Διαφέρουν μόνο ως προς την οπτική παρουσίαση αυτών των δεδομένων.

Ποιες πληροφορίες αντλούμε από ένα κερί (το γραφικό αφορά ημερήσιο διάγραμμα)

Είδη εντολών

Δύο είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι εντολών για να ανοίξουμε ή κλείσουμε μια θέση μας:

 • Εντολή Αγοράς (Market order): Δίνω εντολή στην χρηματιστηριακή εταιρία να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές στην τιμή που αυτές προσφέρονται εκείνη την στιγμή στην αγορά.
 • Εντολή Συγκεκριμένου Ορίου Τιμής (Limit order): Δίνω εντολή στην χρηματιστηριακή εταιρία να αγοράσει μετοχές σε μια τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα ή να πουλήσει μετοχές σε μια τιμή υψηλότερη από την τρέχουσα.

Ανάλογα με την επενδυτική μας στρατηγική υπάρχουν και άλλες εξειδικευμένες εντολές, όπως

 • Εντολή Περιορισμού Ζημίας (Stop Loss Order).
 • Εντολή Σταδιακής Κατοχύρωσης Κερδών (Trailing Stop Order).
 • Εντολές που εκτελούνται κάτω από ειδικές συνθήκες (πχ Entry Stops).

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταβείτε σε αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE

Κλίμακες

 • Αριθμητική κλίμακα (arithmetic scale).

Η απεικόνιση σε αριθμητική κλίμακα, χωρίζει τον κατακόρυφο άξονα σε ίσα διαστήματα τιμής (ανά $1, €5 κτλ). Έτσι, η αλλαγή πχ κατά €1 από το €1 στο €2, θα είναι ίδια και από το €10 στο €11 ή από το €90 στο €91.

 • Ημιλογαριθμική κλίμακα (semi-logarithmic scale)

Γραφικά απεικονίζεται η αλλαγή σε ποσοστό %. Έτσι η απόσταση από το €10 στο €11 που είναι 10% θα είναι ίση με την απόσταση από €100 σε €110.

Όγκος (volume)

Όγκος συναλλαγών (volume), είναι ο συνολικός αριθμός των μετοχών που έχουν “αλλάξει χέρια” σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μήνας, εβδομάδα, ημέρα, ώρα, πεντάλεπτο κ.α.). Στην τεχνική ανάλυση ο όγκος είναι πολύ βασικός παράγοντας στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυξημένος όγκος συναλλαγών δεν σημαίνει ότι οι αγοραστές(πωλητές) είναι περισσότεροι από τους πωλητές(αγοραστές). Αντιθέτως, ότι αριθμός των αγοραστών ή πωλητών διευρύνεται.

Προσοχή: Πριν αναλύσουμε τον όγκο συναλλαγών για την περίοδο του ενδιαφέροντός μας, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η δομή των αγορών έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν (βλέπε Ενότητα 1η – Υποενότητα 1η) και άρα μεγάλες διακυμάνσεις στον όγκο δεν σημαίνει απαραίτητα αγοραστικό ή πωλητικό ενδιαφέρον λόγω αλλαγών στα θεμελιώδη μεγέθη.

Επενδυτικός Ορίζοντας

Ο επενδυτικός ορίζοντας χωρίζεται σε τρεις γενικές κατηγορίες, χωρίς όμως οι τελευταίες να μπορούν να οριοθετηθούν με ακρίβεια, μιας και κάθε επενδυτής είναι ξεχωριστός.

 • Μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας (Long Term time frame)
 • Μεσοπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας (Medium Term time frame)
 • Βραχυπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας (short term time frame)

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταβείτε σε αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE

Η παρακάτω κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική

(όπου Βραχ.=Βραχυπρόθεσμος, Μεσοπρ.=Μεσοπρόθεσμος, Μακροπρ.=Μακροπρόθεσμος)

 Πάρα πολύ Βραχ.Πολύ Βραχ.Βραχ.Μεσοπρ.Μακροπρ.Πολύ Μακροπρ.
Χρονικός ΟρίζονταςΛεπτάΏρεςHμέρεςEβδομάδεςΜήνεςΧρόνια
Τύπος Διαγράμματος5sec/1min5-10 minΩριαίοΗμερήσιοΕβδομαδιαίοΜηνιαίο

Τάση

Η έννοια της Τάσης (trend) είναι από τις πιο βασικές στην τεχνική ανάλυση. Όλα τα “εργαλεία” της, όπως στηρίξεις και αντιστάσεις, τα διαγραμματικά μοτίβα, οι κινητοί μέσοι όροι, οι γραμμές τάσης, κ.α. έχουν ως κύριο στόχο την αναγνώριση και την αξιολόγηση της τάσης για την καλύτερη αξιοποίησή της από τον επενδυτή.

Ως γενική έννοια, τάση μπορούμε να θεωρήσουμε την κατεύθυνση της αγοράς, δηλαδή, προς τα που αυτή κινείται.

Οι τάσεις της αγοράς είναι τρεις:

 • Ανοδική τάση (Up trend).
 • Καθοδική τάση (Down trend).
 • Συσσώρευση ή ατασική περίοδος (Consolidation)

Στήριξη και Αντίσταση

Αντίσταση (Resistance), είναι ένα επίπεδο τιμής ή ακόμη και μια ζώνη τιμών όπου ο αριθμός των πωλητών ξεπερνά τον αριθμό των αγοραστών μη επιτρέποντας έτσι την κατοχύρωση νέων υψηλών. Ως αποτέλεσμα η άνοδος της τιμής σταματά .

Στήριξη (Support), είναι ένα επίπεδο τιμής ή ακόμη και μια ζώνη τιμών όπου ο αριθμός των αγοραστών ξεπερνά τον αριθμό των πωλητών μη επιτρέποντας την κατοχύρωση νέων χαμηλών. Ως αποτέλεσμα, η πτώση σταματά.

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταβείτε σε αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE (1)

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταβείτε σε αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE (2)

Αντίσταση – παράδειγμα

Στήριξη – παράδειγμα

Γραμμές Τάσης (Trendlines)

Ένα από τα πιο απλά αλλά και σπουδαία “εργαλεία” της τεχνικής ανάλυσης είναι οι γραμμές τάσης (Trendlines).

 • Ανοδική γραμμή τάσης (Rising trendline) είναι μια ευθεία γραμμή που σχεδιάζεται δεξιά από την τιμή και ενώνει τους διαδοχικούς πυθμένες (διαδοχικά χαμηλά).
 • Καθοδική γραμμή τάσης (Falling trendline) είναι μια ευθεία γραμμή που σχεδιάζεται δεξιά από την τιμή και ενώνει τις διαδοχικές κορυφές (διαδοχικά υψηλά).

Καθοδική Γραμμή Τάσης – παράδειγμα

Ανοδική Γραμμή Τάσης – παράδειγμα

Ρευστότητα (Liquidity)

Ονομάζεται η δυνατότητα ενός χρηματιστηριακού προϊόντος να πουληθεί ή να αγοραστεί, χωρίς η ενέργεια αυτή να προκαλέσει αξιόλογη μεταβολή στην αξία του. Η ύπαρξη της ρευστότητας είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή επενδυτικών προϊόντων. Όσο μικρότερη είναι η ρευστότητα σε μια αγορά, τόσο πιο δυσκίνητη αλλά και απρόβλεπτη είναι.

Μεταβλητότητα (Volatility)

Μεταβλητότητα, είναι η τάση της τιμής ή απόδοσης, να διαφέρει στη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος. Όσο μεγαλύτερη η μεταβλητότητα, τόσο περισσότερο μεταβάλλεται η τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι απαραίτητο να τη γνωρίζουμε, για να επιλέξουμε σωστά το χρηματοοικονομικό προϊόν στο οποίο θα επενδύσουμε.

Ιστορική Μεταβλητότητα (Historical statistical volatility)

Βασίζεται στο ιστορικό των τιμών και μετρά τη διασπορά τους πέριξ μιας μέσης τιμής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μεταβλητότητα που προσδοκά η αγορά (Market implied volatility)

“Κοιτά στο μέλλον” και μετρά την εκτιμώμενη μεταβλητότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται από τρέχοντα ασφάλιστρα των δικαιωμάτων προαίρεσης (options premiums).

Επίλογος

Οι παραπάνω έννοιες αποτελούν το αλφαβητάρι της τεχνικής ανάλυσης. Η κατανόησή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε πιο εκλεπτυσμένα και σύνθετα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης όπως είναι οι διάφοροι δείκτες (indicators) ή πριν δημιουργήσουμε τις δικές μας επενδυτικές στρατηγικές.

Εισαγωγή στην Τ.Α. – Υποενότητα 2

Share this post with your friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Open chat
Hello,
can we help you?